UZ.HARUNYAHYA.COMhttp://uz.harunyahya.comuz.harunyahya.com - The Secret Beyond Matter - Recently AddeduzCopyright (C) 1994 uz.harunyahya.com 1UZ.HARUNYAHYA.COMhttp://uz.harunyahya.comhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Tushlar olami va bu dunyo hayoti orasidagi muhim o'xshashlikTush ko’rayotgan inson ertalab soat jarangidan uyg’onganda bir zumlik hayratni his qiladi. U tushida his etgan baxtlilik yoki g’am, totib ko’rgan taomi yoki hidlagan islari shu darajada haqiqiyki, u birmuncha vaqt tushning ta’sirida bo’ladi. Butun tarix davomida ko’plab faylasuflar tushhttp://uz.harunyahya.com/uz/Articles/35588/tushlar-olami-va-bu-dunyohttp://uz.harunyahya.com/uz/Articles/35588/tushlar-olami-va-bu-dunyoSat, 11 Dec 2010 10:04:53 +0200Tushlarolamivabudunyohayotiorasidagimuhimo'xshashlikTushko’rayotganinsonertalabsoatjarangidanuyg’ongandabirzumlikhayratni his qiladi.U tushida his etganbaxtlilikyokig’am, totibko’rgantaomiyokihidlaganislarishudarajadahaqiqiyki, u birmunchavaqttushningta’siridabo’ladi. Butuntarixdavomidako’plabfaylasuflartushningasiltabiati, tushlarolamivhttp://uz.harunyahya.com/uz/Articles/35584/tushlarolamivabudunyohayotiorasidagimuhimoxshashlikhttp://uz.harunyahya.com/uz/Articles/35584/tushlarolamivabudunyohayotiorasidagimuhimoxshashlikFri, 10 Dec 2010 23:54:05 +0200